Zevenhuizen tot Rotterdam langs de Rottekade 1566

Media file
Title: Zevenhuizen tot Rotterdam langs de Rottekade 1566
Media type: Card
Format: JPG
Zevenhuizen tot Rotterdam langs de Rottekade 1566
Note

Opgetekend door Jan Jansz Potter, Gezworen Landmeter van Rijnlant Delftlant
Origineel is 2,35 meter breed en 62 cm hoog
de scan: 28867x6625 pixels, 80MB
Deze oorspronkelijke kaart is heeft de nodige scheuren en is door midden. De digitale versie is door mij gecorrigeerd en weer samengevoegd.
De getoonde kaart is een verkleinde versie, het origineel is veel te groot om op deze site te tonen, maar is wel beschikbaar voor de liefhebber, stuur een berichtje als u interesse hebt.

Deze landkaart toont het traject van de rivier de Rotte van Zevenhuizen (links) tot het toen nog ommuurde Rotterdam (rechts).
Links zijn de nu nog herkenbare Rottemeren te zien, het gebied rechts van de meren moet het landgoed Breetvelt zijn geweest.
De weg (omhoog) in het midden van de kaart is de Molenlaan, en rechtsonder de windroos loopt de Crooswijkse Straat, de Rotte loopt Rotterdam binnen via de Delftse Poort.

Op deze kaart zijn diverse locaties te zien waar Breetvelt's woonden.

Note

Transcriptie:

Grontmaet in roeden
In een ghemeen mile gean 1666 2/3 roeden – hier na moecht ghij de milen rekenen.

Ghedaen Anno 1566 inde maent December

Ic Jan Jans Potter, ghezworen lantmeter van Rijnlant Delflant Schielant ende de landen van Putten, sertificere bide waerheit als lantmeter voerts dat ick doer bevel van minen Here den comissarijs Jan van Dam, rekenmr (rekenmeester) den C.M
over Hollant, so in presentie als absentie van hem hebbe ontworpen gheconterfeit en ghereken op de bleiive voet nade const van geographin dese caerte vanden watere ghenaemt de Rotte lopende doer viif sluise binnen de stede van Rotterdam tot inder Merween (Merwede zo werd de Maas vroeger ook genoemd) ofte Masen ende dat doer om wisen vande nagheschreven persoene ende andere meer hier te veel om te schriven.
Inden eersten soe heb ick begonnen binnen de stede van Rotterdam al war ick ghesien heb ter presentie van Damis Janszn en Saer Floriszn, visschers aldaer woenachtich, de vijff sluijsen leggende onder den Hoechstraet, waer waerdoer de Rotte is lop ende inder Merween ofte Masen. Voerts hebbe ick ghesien ee(n) waterken comende van buiten of (af) de Rotte bijde Hoffpoort inde stadt doer' Nieuwe Verlaet, lopende alzoe zuit op after ande westzide vanden Uppert tot an't kerckhoff koemende langh e s d'adt noerden van't kerckhoff inde grote wide Rotte, welcke waterken sij visschers mij noemden d'Oude Rotte te wesen, de welcke Rotte soude ghelopen hebben doer de Hoechstraet daer nu de kercktoren staet comen zoe oef daer nu t'Martvelt ghem a ec k is alst oick (ook) metter warschz bleeck (een bleekveld voor de was ?) ande veelhz (veelheid) vande houten palen die it de gront gehaelt worden dome t' Martvelt maeckte als't zij min seijde vert ben ick ghegaen doer de Hoffpoort langes de Ro tte n verbij t'huis van Jan van Berghen, verbij de Ruijbrych en Blomerdix watermolens (een wipmolen en een achtkantige molen) tot ande Krosicksloot, van daer verbij dat Duijffhuis (op de kart: t'huis te Crosick off Duijffhuis), verbij de Cros icke r We ch (op de kaart staat naast de weg de Spiegelnese Wip), de Merekoet en Berchmolen, verbij de Hicksteren (op de kaart: 't huijs ghenaemt de Hicksteren), Broockmolen en Bos Cade, comende verbij de Bus Wip (op de kart de Bos Wip), Ommoorts e Wec h en Ommoortze Verlaten, Ter Bregghe alwaer over de Rotte leijt ee(n) geheel.houte brugghe (tegenwoordig de Irene brug), van daer voertgaende zijn wij gepasseert verbij de Butterdorpsche, Ommoortsche, Oosteijntsche watermolens tot ande Rijs cade over de welcke stat ee(n) stenen huis toebehorende Jaep Ariszn timmmerman, en hier zij bij min ghecome Neel Aertszn van Sevenhuisen en Cornelis Claeszn de Waert wonende tot Bleiswick die miin daer vertoont hebben twe (twee) campe lants die s ij noemde n de Hooch Campen, d'een gheleghen and Wolffvoppeverlaten (Wollefoppen verlaten) d'ander ande Rijscade, voortgaende over (voorbij) de Sevenhuise verlaten comende bii t'huis te Mannekens hebben mi gewesen dat offghedolven lant daer de Ro tt e nu doe rlopende is (klein eilandje in de Rotte).
Voortgaende tot bij een boem (boom) hebben min ghetoent tHeijligheestlant van Bleijswijck leggende ande suitwestzijde vande Rotte ofte Schreijrack wesene buijtenkant waer op staet ee(n) wipmolen ghenaemt de Schreijmolen, van daer voertgaende hebb en mijn vertoent de te (twee) lantke (landjes) met noch andere daer omtrent wesende twe campen lants ghelegen opt buijtenwater toe behorende Willem Corneliszn Breetvelt die daer oick selff present was.
Van daer ee(n) weijnich voergaende met dest voersz persoenen hebben min vertoent de Oude Sevenhuise watermolen en daer recht neffens t'Waerloop ofte Molensloot beginnende vande voersz oude molen lopende tot inde Snel (op de kaart: Oost Snel Rack) , tussen dat buitenlant vande Sevenhuise kerck en Bleijswijckse kerck, hebben mij noch vertoent daer vast lij de woninghe van Oude Claes Janssoen. Ende noch ee(n) weijnich vorder de woninghe van Pieter Willemszn. Voerst hebben mijn de vers perso n en ghewesen Ffloor Ghemens Rijsbos leggende dicht onder de woning van Dick Dirckszn en teghens over de woningh van Pieter Willemszn en kerken buiten lant van Bleijswijck.
Alder zin van mijn ghescheijde Neel Aertszn en Willem Corneliszn Breetvelt en ben voert gheghaen met Saer Floriszn en Cornelis Claeszn de Waert, de welcke mijn vertoent hebben ee(n) kleijn rietveldeken gheleghen onder en buijten Bleijswijcksche C ade omtrent dartich rode op dees zijde t'gherechte van
Bleijswijck t'welck min ock inde zelve maent vertoent was bide vissers inpresentie van de voersz mijn here den commissarijs.
Voert gaende langes de Suitmeer tot verbi de Nieuwe Sevenhuiise watermolen, ende voerts tot daer de Noortmeer begint ende noch vorder zijn wij ghekome ande Sevenhuijssche Laen welcke gheleghen is ande suitzijde vande woninghe van Cornelis Joesten , welcke voersz laen loopt lijnrecht opten dorpe van Sevenhuijsen, ende voerts hebben min de laetste voersz mannen ghewesen het Oude Kerckhoff van Sevenhuijsen, welcke gheleghen is ande noortzijde vande Sevenhuijsche Laen, after (achter) t'huijs van Cornelis Joesten, ende van daer gaende langhes de Noortmeer zij wij ghecomen beneffens t'huis van Baerent Janszn en ee(n) weinich voertgaende recht verbij t'huis van Baerent voersz heeft min vertoent de voernoemde Cornelis Claeszn de Waert d e sloot ghenaemt Baerent Janszn Sloot gheleghen buiten ande zuijzijde vande Zevenhuijse Kade omtrent daer de Noortmeer ee(n) eijnde neemt ende zijn van daer voerts ghegaen langhes de Rotte tot an Katgens Vaert welcke Katgens loept recht opt do r p van Sevenhuijsen om welcken beginsel leggen Katgens Verlaten end opte noortzijde vande voersz verlaten staet Katgens watermolen en de Rotte is nu al voerwech wel niet zeer wit ende heeft ande Bleijswijckse zijde breet buiiten lant ende hiet t ' wa ter aldaer de Rotte ende t'Nieuwe Dijep.
Aldus voleijnt inde maent van Januarij anno XV (honderd) LXVIJ a ghemee schrijven bij mij
1567
Jan Potter

Transcriptie: Lubbert van de Bos, Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle

Last change
March 25, 202311:58:10
Author of last change: roland
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
estimated 1533 1 before 1653 Saturday, March 25, 2023 11:15 AM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change